Merania dobehových časov | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Měření doběhových časů strojů

              - Aneb proč musíme měřit…

 

S poslední novelou normy ČSN EN IEC 62046:2018 (Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob), která je harmonizována se strojírenskou směrnicí / nařízením vlády o strojních zařízeních, došlo k zásadní změně v kapitole 7, která nám popisuje co, kdy, jak a za jakých okolností je třeba zkoušet v souvislosti s bezpečnostními ochrannými zařízeními.

Konkrétně v bodě 7.3, odstavci d) se píše „zkontrolovat měřením, že celková doba zastavení je v mezích stanovených projektovým manažerem.“ Zatím co dříve se hovořilo pouze o výpočtech vzdáleností ochranných prvků, prováděných dle ČSN EN ISO 13855 (Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla), nyní je třeba pro výpočet minimální vzdálenosti umístění těchto ochran celkový čas zastavení stroje ZMĚŘIT. Na tento požadavek samozřejmě navazují další předpisy popsané v normě ČSN EN IEC 62046:2018, které zde vyjmenuji, z pochopitelných důvodů, jen některé:

7.3, odstavec e) Kontrola, že vzdálenost od nebezpečného prostoru po snímací oblast ochranného zařízení je stejná jako vzdálenost stanovená projektovým manažerem/výrobcem

7.4 Výchozí prohlídka a zkouška

Osoby, které provádějí prohlídku a zkoušku, musí rovněž:

c) provést periodickou prohlídku a zkoušky popsané v 7.3;

d) zkontrolovat polohu ochranného zařízení (například světelné clony), aby se zajistilo, že je umístěno ve vzdálenosti od nebezpečného prostoru podle 4.4.2.1;

f) změřit celkovou dobu zastavení systému a zajistit, aby byla stejná nebo kratší než celková doba zastavení systému, která byla použita pro určení požadované polohy ochranného zařízení;

 

dobehove casy 1             dobehove casy 2

 

Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na úvod kapitoly 7.3 „Periodická prohlídka a zkouška“, která nám předepisuje, že „Období mezi každou periodickou prohlídkou a zkouškou bude záviset na stroji, pro něž jsou kontroly a zkoušky určeny a na snížení rizika zajišťované ochranným zařízením, ale obecně nemá být delší než dvanáct měsíců, pokud není v místních předpisech stanoveno jinak.“

Výsledky prohlídky a zkoušky se mají zaznamenat a kopie tohoto záznamu má uchovávat uživatel.

A aby toho nebylo málo, v České republice máme nařízení vlády 378/2001Sb, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, atd., a toto nařízení nám ukládá kontrolu celé bezpečnosti nejméně jednou za 12 měsíců (§4, odstavec 2). V souvislosti s měřením doběhových časů se tato kontrola tedy nevztahuje pouze na bezpečnostní optické závory, či jiná AOPD (Active Opto-electronic Protective Device), ale i další ochranná zařízení jako jsou pohyblivé kryty, obouruční ovladače, atd. Tedy jednou za rok je povinnost provádět tyto kontroly pro ČR oproti identické evropské směrnici 2009/104/ES., která ukládá provést kontrolu celé bezpečnosti při uvedení stroje do provozu.

Zjednodušeně řečeno, třeba v sousedním Slovensku a zbytku Evropy je povinnost měřit jednou za rok doběh jen v souvislosti s umístěním bezpečnostních optických závor a dalších AOPD na základě požadavků EN IEC 62046:2018, kdežto u nás, díky NV 378/2001Sb k tomuto třeba přidat pohyblivé kryty, obouruční ovladače, atd.

 

dobehove casy 3

Naše společnost je schopna zajistit měření doběhových časů pro správné umístění bezpečnostních optických závor, pohyblivých krytů, obouručních ovladačů a dalších bezpečnostních prvků pro Vaše nová i provozovaná strojní zařízení.

Pomáháme Vám tak splnit aktuální minimální požadavky, vycházející z norem a legislativních předpisů při prokazování shody stanoveného výrobku u zařízení nových, tak i při pravidelných kontrolách bezpečnosti zařízení provozovaných.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat svého regionálního obchodního manažera, nebo přímo našeho specialistu na funkční bezpečnost strojů a zařízení:

 

dobehove casy vizitka