Všeobecné obchodné podmienky | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ControlTech spol. s r.o.
pre predaj tovaru kupujúcemu

 

vydané a schválené podľa § 273 Obchodného zákonníka účinného na území Slovenskej republiky

(znenie účinné od 20.9.2022)

Verze PDF ke stažení.

 

ČLÁNOK 1 - ÚČEL

1.1. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Podmienky") je bližšie upraviť práva a povinnosti plynúce z kúpnej zmluvy (prípadne rámcovej zmluvy o dodávkach tovaru) uzatvorenej medzi spoločnosťou ControlTech spol. s r.o., so sídlom: Trnava, Zelenečská 115, PSČ 917 02, Slovenská republika, IČO: 36244635, zapísanou v obchodnom registri Okr. Súdu v Trnave, vložka 12904/T, ako predávajúcim (ďalej len „CT" alebo „Predávajúci“), a zákazníkom tejto spoločnosti ako kupujúcim (ďalej len „Kupujúci"), ktorej predmetom je úprava práv a povinností súvisiacich s dodávkami tovaru zo strany Predávajúceho Kupujúcemu.

1.2. Tieto Podmienky sa aplikujú výlučne na zmluvné vzťahy s Kupujúcimi v postavení podnikajúcich právnických alebo fyzických osôb, ktorí majú sídlo, a/alebo miesto podnikania, a/alebo iný domicil na území Slovenskej republiky, kde dodanie tovaru sa má uskutočniť rovnako na územie Slovenskej republiky. V prípade, ak Kupujúci prejaví záujem o kúpu určitého tovaru v obchodnej ponuke Predávajúceho (ďalej len „Tovar“), môže Predávajúceho požiadať o zaslanie aktuálnej cenovej ponuky (ďalej len „Cenová ponuka“), ktorá obsahuje podmienky budúcej kúpnej zmluvy, a ktorej predmetom je kúpa Tovaru zo strany Kupujúceho; pričom ide najmä o nasledovné podmienky:

a) identifikácia zmluvných strán,
b) identifikácia Tovaru (kde Tovar je bližšie špecifikovaný v katalógoch a ďalších dokumentoch Predávajúceho, vrátane internetovej stránky),
c) kúpna cena Tovaru bez dane z pridanej hodnoty, a to aj vrátane celkovej ceny za všetky položky (ďalej len „Cena“),
d) stanovenie výpočtu nákladov za dopravu Tovaru na miesto požadované Kupujúcim (kde tieto náklady uhrádza Kupujúci), prípadne stanovenie výpočtu nákladov za poistenie Tovaru počas prepravy, ktoré uhrádza Kupujúci (ak sa na poistení zmluvné strany osobitne dohodnú),
e) lehota pre platnosť Cenovej ponuky (kde po uplynutí uvedenej lehoty Cenová ponuka nespôsobuje požadované právne účinky podľa týchto Podmienok),
f) splatnosť Ceny (ktorá je určená formou lehoty pre splatnosť faktúry, ktorá bude vystavená za účelom úhrady Ceny),
g) lehota pre dodanie Tovaru Kupujúcemu, ktorá začína plynúť odo dňa uzavretia príslušnej kúpnej zmluvy,
h) podmienky (najmä cenové) pre predĺženie záruky Tovaru (kde predĺženie záruky je možné na maximálnu možnú lehotu v trvaní 10 rokov),
i) ustanovenia pre aplikáciu Podmienok pre zmluvný vzťah.

1.3. V prípade, ak Kupujúci súhlasí s podmienkami pre kúpu Tovaru uvedenými v Cenovej ponuke, zašle Predávajúcemu objednávku tovaru (v ktorej Predávajúceho požiada, aby mu Tovar dodal) (ďalej len „Objednávka“), ktorá sa považuje za akceptáciu, resp. za prijatie podmienok kúpnej zmluvy stanovených Predávajúcim, čím zároveň dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“). Objednávka zároveň obsahuje minimálne adresu, resp. miesto, na ktoré má byť Tovar dodaný (kde dodanie Tovaru zabezpečuje Predávajúci), identifikáciu a množstvo Tovaru, prípadne uvedenie požadovaného spôsobu prepravy (ak to Cenová ponuka umožňuje), kde v prípade, ak Kupujúci uvedené miesto dodania Tovaru neuvedie v Objednávke alebo skôr, je ho povinný Predávajúcemu uviesť bez zbytočného odkladu dodatočne (inak nedochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy). Kupujúci sa v rámci Objednávky a/alebo inými spôsobom nemôže jednostranne odchýliť od podmienok uvedených v Cenovej ponuke (uvedené je možné len so súhlasom Predávajúceho). V lehote 15 dní po obdržaní Objednávky je Kupujúci oprávnený Kúpnu zmluvu, resp. Objednávku jednostranne zrušiť a Kúpna zmluva sa považuje za neuzavretú (bez nároku na sankcie zo strany Kupujúceho), ak po doručení Objednávky obdrží od výrobcu informáciu, že Tovar nie je možné reálne dodať na požadované miesto dodania a/alebo ho nie je možné vyrobiť.

1.4. Predávajúci a Kupujúci môžu Kúpnu zmluvu uzavrieť aj v osobitnej písomnej forme s pripojenými podpismi (resp. môžu uzavrieť aj rámcovú kúpnu zmluvu), pričom v tomto prípade má obsah Kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami Cenovej ponuky a Objednávky.

1.5. Predávajúci je oprávnený odmietnuť zaslanie Cenovej ponuky Kupujúcemu (prípadne je oprávnený jednostranne zrušiť doručenú Objednávku) v lehote 60 dní po jej obdržaní a Kúpna zmluva nebude uzavretá v prípade, ak Predávajúci dodatočne zistí,  že zo strany Kupujúceho dochádza k porušovaniu právnych predpisov, Kupujúci porušuje svoje zmluvné povinnosti v rámci akýchkoľvek zmluvných vzťahov s Predávajúcim a/alebo sa dostal voči Predávajúcemu do stavu neplnenia svojich záväzkov.

1.6. Uzatvorením Kúpnej zmluvy o dodávkach Tovaru Kupujúci berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami. Akékoľvek odchýlky od týchto Podmienok, ich doplnenie alebo zmeny, sú prípustné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany písomne dohodli. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením Kúpnej zmluvy a týmito Podmienkami, majú prednosť ustanovenia Kúpnej zmluvy. Uzavretím Kúpnej zmluvy zároveň Kupujúci potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s povahou a špecifikáciou Tovaru podľa katalógov a ďalších dokumentov Predávajúceho (najmä na stránke http://www.controltech.sk alebo http://www.ab.com).

1.7. V týchto Podmienkach majú nasledujúce termíny tento význam (ak Podmienky neuvádzajú výslovne inak): (1) Predávajúci : ControlTech s.r.o., so sídlom Trnava, Zelenečská 115, PSČ 917 02, Slovenská republika, IČO: 36244635, zapísaný v obchodnom registri Okr. Súdu v Trnave, vložka 12904/T. (2) Kupujúci: podnikajúca fyzická osoba, obchodná spoločnosť, či iná podnikajúca právnická osoba vykonávajúca Objednávky dodávky Tovaru u Predávajúceho (ako aj iné úkony v rámci budúcej kúpy Tovaru), resp. ktorá uzatvorila alebo má v úmysle uzatvoriť Kúpnu zmluvu. (3) Tovar: akákoľvek vec (hmotná), uvedená v katalógoch Predávajúceho, vrátane súvisiacich dokumentov a obsahu internetových stránok, a to aj vrátane prípadných služieb spojených s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy. (4) Kúpna zmluva: kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim. (5) Práva k duševnému vlastníctvu: všetky práva nemateriálnej povahy ako sú práva autorské a práva podobnej povahy, práva k databázam, práva k designom, práva ku vzorom, patentom, ochranné známky a registrácie domén a prihlášky ktorýchkoľvek z vyššie spomenutých práv, práva na zachovanie dôverných informácií, know-how, obchodné tajomstvo. (6) Objednávka: akákoľvek písomná či elektronická Objednávka predložená Kupujúcim Predávajúcemu na dodávku Tovaru, obsahujúca vždy identifikačné údaje Kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH v prípade platcu DPH) identifikáciu a množstvo Tovaru, adresu, resp. miesto, na ktoré má byť Tovar dodaný (kde dodanie Tovaru zabezpečuje Predávajúci), prípadne uvedenie požadovaného spôsobu prepravy (ak to Cenová ponuka umožňuje).

 

ČLÁNOK 2  - PREDMET PLNENIA

2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu požadovaný predmet plnenia (Tovar), uvedený v Kúpnej zmluve a špecifikovaný v katalógoch a ďalších dokumentoch Predávajúceho (vrátane internetových stránok), a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tomuto predmetu plnenia (Tovaru). Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar, ktorý je predmetom plnenia podľa Kúpnej zmluvy, a to na dohodnutom mieste dodania a zaplatiť Cenu.

 

ČLÁNOK 3 – ZMLUVNÉ DOKUMENTY

3.1. Kúpna zmluva sa skladá, v prípade potreby, z nasledujúcich dokumentov, v poradí dôležitosti (ak nie je uzavretá v osobitnej písomnej forme s pripojenými podpismi):

a) Cenová ponuka a jej podmienky,
b) Objednávka a jej špecifické podmienky (ak nie sú v rozpore s podmienkami Cenovej ponuky, alebo boli preukázateľne akceptované Predávajúcim),
c) tieto Podmienky (v znení účinnom ku dňu doručenia Cenovej ponuky Kupujúcemu),
d) podmienky INCOTERMS,
e) prípadne žiadosť o Cenovú ponuku zo strany Kupujúceho,

3.2. Dokumenty uvedené v bode 3.1 písm. a), b), e) si zmluvné strany spravidla doručujú formou elektronickej pošty, a/alebo iným preukázateľným spôsobom (kde zároveň žiadosť o Cenovú ponuku môže Kupujúci Predávajúcemu odovzdať aj len telefonicky).  Na účely doručovania uvedených dokumentov (ako aj na iné úkony) zmluvné strany poveria vždy osoby oprávnené konať v mene a na účet príslušnej zmluvnej strany, pričom zmluvná strana nie je povinná osobitne preverovať, či určitá osoba má oprávnenie na konanie v mene druhej zmluvnej strany. Formou elektronickej pošty alebo iným preukázateľným spôsobom zmluvné strany spravidla uskutočňujú aj iné úkony v zmysle Podmienok a Kúpnej zmluvy (vrátane jednostranných právnych úkonov), pričom nie je potrebné, aby tieto úkony boli uskutočňované v priamej písomnej forme (ak je obsah právneho úkonu zároveň preukázateľný).

3.3. Predloženie Objednávky a uzatvorenie Kúpnej zmluvy zahrňuje súhlas Kupujúceho s tým, že sa Kúpna zmluva nebude riadiť všeobecnými obchodnými podmienkami Kupujúceho, pokiaľ ich Kupujúci má, a prijatie týchto Podmienok Predávajúceho. Ak budú uvedené v Objednávke akékoľvek iné podmienky a ustanovenia či odkazy na iné dokumenty dodané Kupujúcim, potom tieto odlišné podmienky a ustanovenia nebudú aplikované a budú v plnom znení nahradené týmito Podmienkami a ustanoveniami Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.4. Akákoľvek zmena Kúpnej zmluvy môže byť dojednaná vždy len so súhlasom oboch zmluvných strán.

 

ČLÁNOK 4 – CENA, FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.   Ceny uvedené v cenníku Predávajúceho alebo v iných dokumentoch Predávajúceho sú ceny základné a môžu byť upravené v rámci Cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto ceny podľa potreby aktualizovať. Pre účely Kúpnej zmluvy je relevantná iba tá Cena, ktorá je uvedená v Cenovej ponuke (ak táto Cena nebola neskôr upravená s výslovným a preukázateľným súhlasom Predávajúceho).

4.2.  Predávajúci môže v rámci Cenovej ponuky poskytnúť zľavu, ktorej výška závisí na druhu a objemu dodávky, typu Kupujúceho, a platobných podmienok. Cena je v Cenovej ponuke uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá sa fakturuje zvlášť podľa platných zákonov. Náklady na prepravu (a prípadne poistenie prepravy, ak je to medzi zmluvnými stranami osobitne dohodnuté) nie sú uvedené v Cene a Predávajúci ich účtuje zvlášť vo výške skutočných nákladov alebo vo výške vopred preukázateľne dohodnutej s Kupujúcim.

4.3. V prípade, ak Kupujúci od Predávajúceho požaduje predĺženie záruky Tovaru, požadovanú lehotu predĺženia záruky tovaru uvedie v Objednávke alebo bez zbytočného odkladu po doručení Objednávky. Cenové podmienky pre predĺženie záruky Tovaru sú uvedené v Cenovej ponuke. K predĺženiu záruky podľa požiadavky Kupujúceho zároveň dochádza len v prípade, ak bola platba pre predĺženie záruky Predávajúcemu uhradená riadne a včas.

4.4. Príslušnú faktúru (za účelom úhrady Ceny a ďalších nárokov Predávajúceho, vrátane platieb podľa bodu 4.3. a nákladov za prepravu) Predávajúci vystaví a doručí Kupujúcemu až po dodaní Tovaru, pričom splatnosť faktúry vychádza z Cenovej ponuky. V prípade, ak Kupujúci odmietne Tovar prevziať, alebo Tovar nebude možné Kupujúcemu riadne dodať, príslušnú faktúru Predávajúci vystaví po prvom neúspešnom pokuse o dodanie Tovaru Kupujúcemu, pričom Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť všetky ďalšie náklady za prepravu, ktoré vzniknú po prvom neúspešnom pokuse o dodanie Tovaru. Predávajúci si zároveň môže v Cenovej ponuke vyhradiť, že Cena bude uhradená pred dodaním Tovaru Kupujúcemu, resp. že Predávajúci je povinný zabezpečiť dodanie Tovaru Kupujúcemu až po úplnej úhrade Ceny, platieb podľa bodu 4.3. a súvisiacich nákladov, prípadne iných plnení.

 

ČLÁNOK 5 – DODÁVKA, PRIJATIE A REKLAMÁCIA

5.1. Predávajúci prehlasuje a garantuje, že všetok dodaný Tovar je v riadnej a obchodovateľnej kvalite a je spôsobilý k účelu, ku ktorému má byť použitý, pokiaľ je tento účel uvedený v dokumentoch tvoriacich Kúpnu zmluvu, inak k obvyklému účelu.

5.2 Lehoty na dodanie Tovaru Kupujúcemu sú uvedené v Cenovej ponuke, pričom ide len o orientačné lehoty, keďže možnosť dodania Tovaru vždy závisí na skladových zásobách výrobcu a aktuálnom stave na trhu (čo Predávajúci nedokáže ovplyvniť). Bez ohľadu na uvedené skutočnosti, Predávajúci sa dostane do omeškania s dodaním Tovaru v prípade, ak (orientačnú) lehotu pre dodanie Tovaru uvedenú v Cenovej ponuke prekročí o 100% (t.j. konečné lehota dodania je v trvaní viac ako dvojnásobku lehoty uvedenej v Cenovej ponuke).

5.3. Kupujúci je povinný dodaný Tovar riadne prevziať. Preberací proces musí prebehnúť písomným potvrdením Dodacieho listu Kupujúcim, alebo na inom obdobnom doklade.

5.4. Dodanie Tovaru sa uskutoční na miesto, ktoré určil Kupujúci v Objednávke alebo neskôr (ale zároveň včas, aby mohol byť Tovar riadne dodaný Kupujúcemu) s povinnosťou úhrady nákladov na dopravu zo strany Kupujúceho, a to spravidla spôsobom podľa bodu 5.6.  

5.5. Škody na tovare prechádzajú na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru Kupujúcim (v prípade, ak Kupujúci odmietne Tovar prevziať, alebo Tovar nebude možné Kupujúcemu riadne dodať, tak okamihom prvého neúspešného pokusu o dodanie Tovaru Kupujúcemu). Škoda na predmetu plnenia (Tovare), ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť Cenu.

5.6 Dodanie tovaru zabezpečí Predávajúci prostredníctvom vybraného zmluvného dopravcu, ktorý vykoná prepravu Tovaru na miesto určené Kupujúcim v zmysle Podmienok, pričom Kupujúci má na uvedené účely právne postavenie príjemcu zásielky s príslušnými právami podľa právnych predpisov.

5.7. Kupujúci je povinný vykonať úplnú prehliadku Tovaru s odbornou starostlivosťou čo najskôr po jeho prevzatí.

5.8. Predávajúci je povinný dodať Tovar v množstve, akosti a prevedení, ako určuje Kúpna zmluva a zodpovedá za to, že Tovar bude mať po dobu trvania záručnej lehoty vlastnosti dojednané v Kúpnej zmluve, a ak takého vlastnosti neboli dojednané, tak vlastnosti obvyklé. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru (t.j. Tovar nie je v súlade s Kúpnou zmluvou, nevyhovuje dojednaným podmienkam, nedosahuje požadovaného stupňa výkonnosti, nie je v požadovanej kvalite alebo spôsobilý k účelu, ku ktorému má byť použitý, pokiaľ je tento účel v Kúpnej zmluve uvedený, inak k obvyklému účelu), ktoré má Tovar v dobe odovzdania Kupujúcemu alebo vo všeobecnej záručnej lehote podľa bodu 7.1. (alebo v osobitnej záručnej lehote podľa bodu 5.9.). Pre zodpovednosť za vady platí ustanovenie § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ak tieto Podmienky a Kúpna zmluva neuvádzajú v osobitných prípadoch inak.

5.9. Chyby, resp. vady spočívajúce v úplnosti dodávky (množstvo, sortiment) musí Kupujúci oznámiť Predávajúcemu najneskôr do 15 pracovných dní po dodaní.  Uvedená lehota sa považuje za osobitnú lehotu pre uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru v prípade vadného množstva a/alebo sortimentu (druhu) Tovaru (oproti všeobecnej lehote podľa bodu 7.1), kde ustanovenia tohto bodu platia najmä v prípade omylu Predávajúceho pri balení a odosielaní tovaru, resp. omylu pri administratívnych úkonoch v rámci spracovania Objednávky. V uvedených prípadoch sa zmluvné strany môžu rovnako dohodnúť aj na osobitnom spôsobe vyrovnania, napr. že Kupujúci si takýto Tovar ponechá a Predávajúci mu poskytne buď zľavu z Ceny alebo Kupujúci uhradí finančný rozdiel v Cene Tovaru. 

5.10. Tovar oprávnene reklamovaný u Predávajúceho  na skryté a/alebo zjavné  vady v záručnej lehote, musí byť zaslaný späť Predávajúcemu (vždy na náklady Kupujúceho). Súčasne s reklamovaným Tovarom musí byť zaslaný vyplnený reklamačný protokol (resp. iný dokument, ktorý jednoznačne uvádza povahu vád Tovaru), prípadne ďalšie údaje podľa požiadavky Predávajúceho (dodací list, schéma zapojenia, klimatické podmienky, atď.). Ak bola reklamácia uplatnená včas, a zároveň ide o oprávnenú reklamáciu Tovaru (t.j. Tovar má reálne vady vytknuté Kupujúcim), Predávajúci podľa rozhodnutia výrobcu Tovaru zabezpečí buď opravu Tovaru, alebo Kupujúcemu poskytne náhradný Tovar, pričom o spôsobe uspokojenia nároku Kupujúceho (t.j. buď opravou Tovaru alebo poskytnutím náhradného Tovaru) rozhoduje Predávajúci v súlade s rozhodnutím výrobcom Tovaru, resp.  v súlade s rozhodnutím  odborného útvaru koncernu Rockwell Automation (ktorý rozhodne o oprávnenosti reklamácie). Tu prejavením súhlasu so znením Podmienok Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci má reálne možnosť odstránenia vád výlučne len prostredníctvom odborného útvaru koncernu  Rockwell Automation, kde Kupujúci sa v plnom rozsahu podriaďuje vybaveniu reklamácie spôsobom podľa rozhodnutia odborného útvaru koncernu  Rockwell Automation.  V prípade, ak reklamácia Tovaru nebola oprávnená, resp. odborný útvar koncernu  Rockwell Automation zistí, že Tovar je buď bez vád, alebo uplatnené vady Tovaru nezodpovedajú akýmkoľvek spôsobom stavu, ktorý deklaroval Kupujúci vo svojej reklamácii, Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu aj všetky/akékoľvek náklady v súvislosti s úkonmi odborného útvaru koncernu  Rockwell Automation v rámci posudzovania uplatnených vád (vrátane nákladov za dopravu Tovaru, atď.). Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vybavenia reklamácie, ale to vždy len s výslovným súhlasom Predávajúceho.

 

ČLÁNOK 6 - ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

6.1 V prípade oneskorenia Kupujúceho so zaplatením Ceny, resp. vystavenej faktúry za účelom úhrady Ceny (ako aj akéhokoľvek iného peňažného nároku Predávajúceho voči Kupujúcemu), je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť úroky z omeškania  v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o dvadsať percentuálnych bodov.

6.2. Kupujúci má právo po uzavretí Kúpnej zmluvy, resp. po odoslaní Objednávky požiadať Predávajúceho o zrušenie Objednávky na Tovar, resp. o zrušenie Kúpnej zmluvy. Po obdržaní takejto žiadosti Predávajúci zistí stav výroby a dodania Tovaru u výrobcu, a následne môže rozhodnúť, že žiadosti Kupujúceho vyhovie. V prípade vyhovenia žiadosti Kupujúceho, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu odstupné (storno poplatok) vo výške 30 % cenníkovej Ceny stornovaného Tovaru.

 

ČLÁNOK 7 – ZÁRUKY

7.1. Predávajúci zaručuje dodanie Tovaru v množstve, akosti a prevedení podľa Kúpnej zmluvy a zodpovedá za to, že Tovar bude mať po dobu trvania záručnej lehoty vlastnosti v Kúpnej zmluve dohodnuté, a ak tieto vlastnosti neboli dohodnuté, vlastnosti obvyklé. Predávajúci poskytuje všeobecnú záruku po dobu 12 mesiacov odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu (v prípade, ak Tovar nebolo možné dodať z dôvodov na strane Kupujúceho, záručná lehota plynie od prvého neúspešného pokusu s dodaním Tovaru, s výnimkou prípadov podľa bodu 5.9. (kde záručná lehota je uvedená v bode 5.9.). Záručná lehota dlhšia než 12 mesiacov je možná za príplatok na základe samostatného dojednania o predĺžení záručnej lehoty, kde cenové podmienky v rámci predĺženia záruky sú uvedené v Cenovej ponuke. Záručná lehota uvedená v tomto bode je stanovená v zmysle Obchodného zákonníka (teda ako objektívna lehota), pričom rovnako platia aj subjektívne lehoty v zmysle Obchodného zákonníka.

7.2. Predávajúci zaručuje Kupujúcemu, že množstvo, akosť a prevedenie Tovaru zodpovedá všetkým podmienkam Kúpnej zmluvy. Predávajúci ďalej zaručuje, že Tovar je bez chýb akéhokoľvek druhu, je v zhode so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi a neporušuje práva žiadnej z tretích strán.

7.3. Záruka je platná, resp. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady Tovaru výlučne v prípade, ak spôsob použitia a inštalácie Tovaru budú zodpovedať návodom, inštalačným výkresom, doporučeným zapojeniam a ďalším pokynom a odporúčaniam Predávajúceho a/alebo výrobcu. Predávajúci nepreberá zodpovednosť, resp. nie je v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek vady a/alebo poškodenia v prípade, ak je Tovar zničený, vadný alebo inak poškodený z dôvodu chybnej inštalácie, chybnej manipulácie, nesprávneho skladovania alebo je nesprávne používaný. Zodpovednosť Predávajúceho je vždy limitovaná Cenou Tovaru.

7.4. Tovar (t.j. produkty, technológie alebo softvér) podliehajú vývozným predpisom Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických. Odchýlky od slovenského a amerického práva alebo od iných platných predpisov nie sú povolené. Produkty, technológie alebo softvér nemôžu byť ďalej dodané do štátov: Kuba, Irán, Sýria, Sudán a do akéhokoľvek iného štátu, do ktorého je vývoz zakázaný. Ďalej je zakázané dodávať tieto produkty, technológie alebo softwary subjektom obchodujúcim s chemickými, biologickými alebo nukleárnymi zbraňami. Je zakázané ďalej dodávať tieto produkty, technológie alebo softvér do Ruskej federácie, za účelom použitia pri ťažbe v hlbinných vodách (hlbšie ako 500m), arktických vodách alebo ťažbe z bridlice. Toto obmedzenie sa vzťahuje na nasledujúce spoločnosti: Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Rosneft, Surgutneftegas a JSCJ Transneft. Súčasne je zakázané dodávať akékoľvek komponenty pre ruský zbrojný priemysel.

 

ČLÁNOK 8 – OBALY

8.1 Niektorý Tovar je dodávaný na transportných obaloch a za ceny uvedené v platnom cenníku Predávajúceho, alebo podľa individuálnych podmienok zjednaných medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pričom Kupujúci nadobúda tieto obaly do výlučného vlastníctva spolu s Tovarom.

 

ČLÁNOK 9 – PRŘECHOD VLASTNÍCTVA, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

9.1. Predávajúci týmto prehlasuje a zaručuje Kupujúcemu, že je plne oprávnený a spôsobilý previesť na Kupujúceho riadne a ničím neobmedzené vlastnícke právo k Tovaru, a že vlastníctvo Tovaru bude prevedené bez akýchkoľvek nárokov tretích strán, záložných práv alebo bremien.

9.2. Tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho a odklad nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúceho trvá do doby úplného zaplatenia Ceny Predávajúcemu vo výške fakturovanej čiastky (vrátane dane z pridanej hodnoty).

 

ČLÁNOK 10 – PRÁVA K DUŠEVNÉMU VLASTNÍCTVU

10.1. V prípade, že sa k Tovaru vzťahujú práva duševného vlastníctva tretích osôb, je Predávajúci povinný zabezpečiť Kupujúcemu výkon týchto práv v rozsahu potrebnom k riadnemu užívaniu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy.

 

ČLÁNOK 11 – MLČANLIVOSŤ

11.1. Všetky dokumenty a informácie akékoľvek povahy dodané Kupujúcim Predávajúcemu alebo Predávajúcim Kupujúcemu, či pripravené Predávajúcim alebo Kupujúcim v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy (vrátane dokladov, ktoré tvoria obsah Kúpnej zmluvy), je Predávajúci alebo Kupujúci oprávnený použiť iba pre účely plnenia predmetu Kúpnej zmluvy a môžu byť sprístupnené tretej osobe iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej zmluvnej strany a iba po obdržaní písomného prehlásenia dotknutej tretej strany o prevzatí záväzku mlčanlivosti o týchto informáciách. Ďalej, Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú považovať existenciu, povahu a podmienky Kúpnej zmluvy za dôverné počas trvania obchodného vzťahu, a aj neskôr. Uvedený záväzok mlčanlivosti platí s osobitným záujmom Predávajúceho vo vzťahu k tretím stranám, ktoré majú a/alebo môžu mať k Predávajúcemu konkurenčný vzťah, kde Kupujúci sa s osobitným dôrazom zaväzuje, že týmto subjektom neposkytne akékoľvek doklady, a/alebo informácie týkajúce sa zmluvných a/alebo iných vzťahov s Predávajúcim.

 

ČLÁNOK 12 – VYŠŠIA MOC

12.1. Žiadna strana nezodpovedá za neplnenie zmluvných povinností, pokiaľ toto neplnenie spôsobila udalosť, ktorá je nepredvídateľná, nevyhnutná a mimo kontrolu dotknutej strany, a nedá sa jej zabrániť tým, že by strana konala z obchodného hľadiska rozumne (udalosť vyššej moci). Za prípady vyššej moci sa považujú najmä nasledovné prípady: prírodné katastrofy, vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácie, vojnový stav na území SR alebo v okolitých štátoch a jeho následky, prípady ohrozenia zdravia nákazlivou chorobou (a to aj bez osobitného potvrdenia a/alebo uznania zo strany štátnych orgánov). Zmluvná strana tvrdiaca, že bola postihnutá vyššou mocou, je povinná ihneď informovať druhú zmluvnú stranu a čo najviac sa snažiť obmedziť trvanie a nepriaznivé dopady vyššej moci na svoje plnenie a na druhú zmluvnú stranu.

12.2. O dobu trvania prípadov vyššej moci, sa predlžujú rovnako lehoty pre dodanie Tovaru a lehoty pre odstránenie vád Tovaru.

 

ČLÁNOK 13 – PORUŠENIE POVINOSTÍ – UKONČENIE

13.1 Ak neustanoví Kúpna zmluva inak, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neplní niektorú zo svojich povinností alebo poruší niektoré ustanovenie Kúpnej zmluvy, upozorní druhú stranu na toto neplnenie alebo porušenie. Ak nie je toto neplnenie alebo porušenie odstránené do 8 dní po upozornení, je dotknutá strana oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy na základe písomného oznámenia (kde ustanovenia o odstúpení podľa bodu 13.2 tvoria špeciálnu úpravu).

13.2. Kupujúci má právo jednostranne odstúpiť od zmluvného vzťahu v prípade, že Predávajúci je v omeškaní s dodaním Tovaru dlhšie než 45 dní, kde Predávajúci sa dostáva do omeškania s dodaním Tovaru až márnym uplynutím predĺženej lehoty podľa bodu 5.2. (toto ustanovenie nie je možné použiť v prípade, že Kupujúci je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo akejkoľvek inej platby podľa Kúpnej zmluvy alebo týchto Podmienok).

 

ČLÁNOK 14 – ODDĚLITELNOSŤ USTANOVENIE

14.1. Ak bude jedno alebo viac ustanovení Podmienok v rozpore s akýmkoľvek aplikovateľným zákonným právnym predpisom, bude určené neplatným alebo nebude vykonateľné z akéhokoľvek dôvodu, predmetné ustanovenie nebude použité a zmluvné strany sa budú snažiť dohodnúť na jeho nahradení ustanovením, ktorého platnosť, zákonnosť a vykonateľnosť bude čo najbližšie pôvodným zámerom zmluvných strán a bude mať podobný ekonomický efekt. Ostatné ustanovenia súčasných Podmienok zostanú bez zmeny.

  

ČLÁNOK 15 – ZDRAVIE, BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

15.1. Predávajúci je povinný dodržovať a zabezpečí, aby jeho zamestnanci a zástupcovia dodržovali príslušné zákony a opatrenia týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

 

ČLÁNOK 16 – VZŤAH MEDZI STRANAMI

16.1. Akákoľvek časť Kúpnej zmluvy neznamená a nemôže byť vykladaná, že na jej základe dôjde k vytvoreniu obchodnej spoločnosti, joint venture alebo k založeniu vzťahu medzi mandantom a zástupcom alebo akéhokoľvek iného vzťahu podobnej povahy medzi zmluvnými stranami. Strany Kúpnej zmluvy budú považované za nezávislé zmluvné strany a žiadnej strane nie je prisľúbené právo alebo oprávnenie rozhodnúť o povinnostiach v zastúpení, alebo konať v mene druhej  zmluvnej strany.

 

ČLÁNOK 17 – PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY – SÚDNA PRAVOMOC

17.1. Tieto Podmienky sú spísané a budú interpretované v súlade s právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka účinného na území Slovenskej republiky.

17.2. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov vzniknutých na základe Kúpnej zmluvy, alebo na základe Podmienok, alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou a/alebo Podmienkami, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Kúpnej zmluvy a/alebo Podmienok,  budú rozhodovať príslušné súdy na území Slovenskej republiky podľa procesných predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

 

ČLÁNOK 18 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1. Tieto Podmienky boli vyhotovené v slovenskom jazyku, keďže zmluvnými stranami sú výlučne osoby so sídlom a/alebo miestom podnikania/alebo domicilom na území Slovenskej republiky.

18.2. Predávajúci má výhradné právo na aktualizácie, zmeny a/alebo úpravy týchto Podmienok.  V tomto prípade je Predávajúci oprávnený nové znenie Podmienok Kupujúcemu zaslať vopred aspoň 30 pred dňom účinnosti aktualizácie, zmeny a/alebo úpravy týchto Podmienok (a to aj formou elektronickej pošty). V prípade, ak Kupujúci (resp. poverená osoba Kupujúceho) nevyjadrí v lehote 15 dní od doručenia aktualizácie, zmeny a/alebo úpravy týchto Podmienok svoj nesúhlas, platí, že aktualizácia, zmena a/alebo úprava týchto Podmienok je voči Kupujúcemu účinná ku dňu podľa oznámenia Predávajúceho, ktoré bolo doručené Kupujúcemu.

18.3. Toto znenie Podmienok je účinné odo dňa 20.9.2022 a uvedeným dňom nahrádza všetky doterajšie znenia obchodných podmienok Predávajúceho, ktoré sa týkajú predaja Tovaru podnikateľským subjektom so sídlom, a/alebo miestom podnikania, a/alebo domicilom na území Slovenskej republiky, s dodaním Tovaru na území Slovenskej republiky.

 

V Trnave 20.9.2022  

 

Aleš Havlina
konateľ spoločnosti  ControlTech spol. s r.o.

 

 

Podmienky firmy ControlTech na zrušené objednávky a vrátenie produktov

 Verzia PDF na stiahnutie.

 

ControlTech v nadväznosti na zmenu obchodných podmienok spoločnosti Rockwell Automation, ktorá vydala nové pravidlá pre poplatky za zrušené objednávky alebo vrátenie štandardných produktov, zavádza rovnaké pravidlá a poplatky od 13. januára 2023. Nové pravidlá zavádza firma Rockwell Automation celosvetovo, aby uľahčila plánovanie a zaistila lepšie presnosť při stanovovaní termínov dodávok.

 

Zrušenie objednávky

Nové objednávky produktov Rockwell Automation v spoločnosti ControlTech:

 • Všetky nové objednávky, ktoré sú zrušené po 30 dňoch od zadania objednávky.
  Poplatok za skladové položky Rockwell Automation je stanovený vo výške 18% z cenníkovej ceny, poplatok za neskladové položky je 25% z cenníkovej ceny. Tento poplatok nebude účtovaný, pokiaľ po zadaní objednávky spoločnosť Rockwell Automation predĺži termín dodania produktu o viac ako 30 dní.

 • Zákazky typu Engineered-to-Order (ETO) alebo zmluvy na zákaznícke riešenia:
  U týchto zmlúv nedochádza k zmene zásad. Spoločnosť Rockwell Automation bude uplatňovať poplatky, ktoré sú zmluvne stanovené v podmienkach týchto zmlúv.

 

Vrátenie výrobkov

Vrátenie po 15. apríli 2024: Súčasné pravidlá zostávajú v platnosti a rozširujú sa nasledovne:

Poplatok za vrátenie skladových produktov spoločnosti Rockwell Automation je nastavený na  20%, poplatok pri neskladových produktoch je nastavený na 50%.

O vrátenie je možné požiadať do 60 dní od faktúry/zásielky, po odpočítaní príslušných nákladov na opätovné naskladnenie. Skutočná kúpna cena od Rockwell Automation bude hodnotou, z ktorej bude kredit vystavený. Žiadosti o vrátenie mimo tento časový rámec nebudú schválené.

Vrátený produkt musí spĺňať podmienky na vrátenie nového produktu alebo môže byť odmietnutý alebo prijatý bez vystavenia kreditu.

Podmienky pre vrátenie nového tovaru:

 • Nový produkt, aktuálna séria v stave pre ďalší predaj
 • Nepoužitý/nezapojený; nie je inštalovaný
 • Škatule musia byť neotvorené
 • Žiadne fyzické poškodenie produktu ani originálneho obalu
 • Pokiaľ je výrobok z výroby opatrený nálepkou „factory sealed“, nálepka musí byť neporušená, nesmie s ňou byť manipulované ani nesmie byť akokoľvek porušená
 • Bez akýchkoľvek nálepiek, opasok alebo štítkov iných výrobcov ako Rockwell Automation
 • Škatuľa nesmie byť akokoľvek popísaná perom alebo fixkou
 • V originálnom balení so všetkými príbalmi, príslušenstvom, kartónovými vložkami, vrátane ochranných vrecúšok a obalov na elektrostatický výboj

 

Za vrátenie produktov, ktoré súvisia s problémami s kvalitou alebo z podobných dôvodov, za ktoré je zodpovedná spoločnosť Rockwell Automation, nebude poplatok za vrátenie účtovaný.